CLB

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen,
nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders
en school: als het moeilijk wordt, kan je bij het CLB terecht voor individuele hulp,
informatie en begeleiding.

Onze school werkt samen met:
Vrij CLB De Havens – Brugge
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
telefoon: 050 440 220
mail: brugge@vrijclbdehavens.be

Dit is het CLB-team dat onze school begeleidt:

Contactpersoon: Filip Dehaene (filip.dehaene@vrijclbdehavens.be – 0490/11.78.26)
Arts: Sofie De Bondt (a.i. Sarah Matthys) (sofie.debondt@vrijclbdehavens.be – 0490/11.38.80)

Verpleegkundige: Sabine Versluys (sabine.versluys@vrijclbdehavens.be – 0490/11.78.33)
Trajectmedewerker: Lot Bondewel (lot.bondewel@vrijclbdehavens.be)

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen
met een CLB-medewerker via mail, maar ook op een oudercontactavond zijn ze steeds aanwezig.

 

Extra info over de werking van het CLB:

Waarvoor kan je beroep doen op het CLB?

De CLB-medewerkers vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen
ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies
en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de
lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij
vrienden.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel
doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de ouder en/of de leerling ouder dan 12 jaar hiermee
instemt. Je wordt nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding.

Bepaalde tussenkomsten kun je niet weigeren: begeleiding bij problematische afwezigheden en
sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een onderzoek door een bepaalde arts of
verpleegkundige, kan in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen of buiten het CLB worden
aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. De resultaten van het onderzoek
moeten aan het CLB worden bezorgd.
Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd.

Wat gebeurt er met deze gegevens?

Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van
gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische
code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt.

Wat bij veranderen van school?

Als een leerling verandert van school bezorgt het begeleidend CLB van de vorige school het dossier
van de leerling aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige
gegevens over die leerling.
Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB,
kan je daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe
school. Je tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar
gebeurt dit door de ouders, oudere leerlingen kunnen dit zelf doen. In geval van verzet zal het CLB
alleen de identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplicht
doorsturen.
CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.